Zemřel Ladislav Skokan

doc. Ladislav Skokan; archiv PřF UJEP
  •  

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP se zármutkem oznamuje, že ve věku nedožitých 84 let zemřel dne 6. března docent Ladislav Skokan, dlouholetý člen katedry a přední odborník na politickou a ekonomickou geografii.

Ladislav Skokan se narodil 4. července 1933 v Moravských Budějovicích, kde též získal klasické vzdělání. Byl absolventem Geografické fakulty Lomonosovovy univerzity, kde promoval s ekonomicko-geograficky zaměřenou prací pod prof. Isaakem Majergojzem.

Své dlouholeté pedagogické působení spojil s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zde působil od počátku 90. let minulého století, po několik let též jako vedoucí katedry geografie.

Vědecký zájem směřoval nejprve k ekonomické geografii. Důraz vždy kladl na důkladnou znalost faktografie, která mu vždy sloužila k interpretaci a hodnocení ekonomicko-geografických a politicko-geografických rysů současného světa. Výsledky svých výzkumů publikoval ve více než 100 původních studiích.

V současném západně orientovaném myšlení pak byly významné jeho práce
o geografii Ruska a východní Evropy, na niž byl u nás předním odborníkem.

„Významně se věnoval také popularizaci a vzdělávání, a to jako dlouholetý předseda redakční rady časopisu Lidé a Země, i jako pedagog s vysokou kvalitou přednášek, ale též nároky na studenty,“ říká děkan PřF doc. Jaroslav Pavlík.

Za své pedagogické působení byl v roce 2015 doc. Skokan oceněn medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V posledních více než 10 letech se zabýval především dějinami geografie, geopolitických teorií a historickými aspekty politického uspořádání současného světa.

Za jeho celoživotní přínos geografii a ústeckému pracovišti mu patří dík!

UJEP Ústí nad Labem