Dominik Hanko: Starší generace si zaslouží úctu a starost

  •  

V čele výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje stojí Dominik Hanko. On a jeho kolegové mají na starosti hlavní část práce, která je zaměřena na sociální oblast a seniory. Podle něho je skupina seniorů důležitou součástí společnosti, které je třeba se intenzivně věnovat.

Jaký máte vztah k oblasti seniorů?

Vyrůstal  jsem  v malé  obci Strojetice  na  Podbořansku a  na mé výchově se hodně podepsal  můj  děda  s babičkou, u  kterých jsem jako kluk trávil hodně času. Hlavně dědovi jsem skoro každý den hodně  pomáhal  v zemědělství a  s  opravou strojů. Moji prarodiče na mne měli velký vliv a  jsem si vědomý, že si starost a  úctu starší generace zaslouží.

Po volbách nově vznikl výbor, v jehož čele stojíte. Jak pracuje?

Výbor  vznikl  po  dlouhém vyjednávání  a sestavení  koalice  kraje.  Dalo  by  se  říct, že  mi  byl  postaven  na  míru. Vše co jsem doposud dělal, se týká  bezpečnosti,  sociálních věcí  a problematiky  ohledně sociálně  vyloučených  lokalit. Po  vojně  jsem  začal  pracovat  ve  věznici  jako  dozorce, a  poté  jsem  přešel  do  Litoměřic  k Městské  policii,  kde jsem pracoval jako preventista a   byl hodně v osobním kontaktu s dětmi i seniory. Výbor je hodně nasměrován do sociální oblasti, proto se v současné  době  zajímám  o sociální systém kraje a průběžně navštěvuji  příspěvkové  organizace, které  jsou  krajem  financovány. Také se zajímám o  problematiku  vyloučených lokalit  a sleduji  legislativní vývoj obchodu s chudobou.

A konkrétní plány?

Rád bych, aby se prosadily změny,  a to  takové,  aby  příspěvek na bydlení pro sociálně slabé, putoval přímo na poplatek za bydlení a energie. V současné době to není povinností a  společenstvím vlastníků jednotek  vznikají  kvůli  neplatičům velké dluhy, které je dostávají  na  hranici  bankrotu. Sociální prostředí se neustále vyvíjí,  a proto  je  potřeba  na tyto změny včas reagovat.

Zabýváte se oblastí seniorů?

Sociální  politika  kraje  je nastavena tak, že řešením sociálního  problému  a prvním poskytovatelem    sociálních služeb  je  město  nebo  obec. Funkci garanta sociálních služeb plní kraj v případě, že není v  silách města či obce danou situaci řešit. V souladu s tímto  principem  i nadále  nebude kraj rozšiřovat své zřizovatelské  funkce  o další  zařízení sociálních služeb pro seniory.  Ústecký kraj bude také pokračovat v započaté přípravné fázi vedoucí  k realizaci  investiční akce Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou  osoby  se  stařeckou a Alzheimerovou demencí.  Předpokládané  dokončení výstavby objektu asi v roce2020.  Poté  dojde  k opuštění památkově chráněných objektů v    zařízení Domov důchodců Milešov.

A nějaké koncepční materiály nebo dotace?

Pokud  jde  o další  sociální služby, které nezřizuje Ústecký  kraj  –  jejich  aktuální  kapacity  a optimální  kapacity pro daný rok jsou předmětem Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji, který  je  provádějícím  dokumentem  Střednědobého  plánu  rozvoje  sociálních  služeb ÚK.  Co  se  týká  dotačních  titulů  na  podporu  seniorů,  tak v  rámci odboru sociálních věcí jsou  každoročně  vypisovány dotační  programy  na  podporu sociálních služeb. Kancelář hejtmana pak každoročně vypisuje  akce  pro  seniory  jako soutěž o nejlepší klub seniorů, Senior Art, což je fotografická, malířská  a rukodělná  soutěž. Ústecký kraj usiloval v rámcidotačního programu MPSV na podporu krajských samospráv o  získání finančních prostředků  na  vydávání  čtvrtletníku Seniorské listy Ústeckého kraje, který slouží k informování široké veřejnosti, zejména cílové skupiny seniorů.

Mluvil jste o vašem vztahu k seniorům…

Je  velmi  empatický.  Myslím si, že tak jako děti si zaslouží naši pozornost při výchově, tak i senioři si zaslouží naši úctu a péči za život, který nám dali a obětovali. Není to v  mojí kompetenci, ale rád bych, aby nedocházelo ke zvyšování věku odchodu do důchodu. Pokud to bude takhle pokračovat,  budeme  na  ulici potkávat  policejního  strážníka s hůlkou. Také bych rád, aby se zvyšování  důchodů  dělalo  všem o  stejnou  částku.  V současné době  se  valorizuje  všem  stejným  procentem,  to  přeci  nadále  rozevírá  sociální  nůžky mezi chudými a nejbohatšími důchodci. Každopádně valorizace  důchodů  nepřináší  žádné uspokojivé řešení a většina seniorů nadále žije na hranici nebo pod hranicí chudoby.  Je pro mě bolestné dále tolerovat systém, kde vzniká vrstva lidí, kteří  již  nemají  zájem  pracovat, neznají slova jako povinnost a odpovědnost a terorizují své okolí kriminalitou. Přeji si systém podporující všechny slušné  lidi  –  seniory,  rodinys  dětmi i zdravotně postižené občany.

Věnujete se i bezpečnosti, která je pro seniory důležitá.

V loňském roce ÚK realizoval projekt v rámci dotačního programu  prevence  kriminality  MV.  Výstupem  projektu byla informační kampaň v oblasti prevence kriminality pro občany  Ústeckého  kraje,  zejména seniory,  dále byla tato kampaň  zaměřena  na  odborníky  působící  v této  oblasti. Projekt se věnoval dvěma tématům – domácímu násilí, jehož obětí jsou senioři, a ostatní trestné činnosti páchané na seniorech.  Součástí  projektu bylo  sedm  aktivit,  které  tvoří celek a jejich prostřednictvím bude  oslovena  velká  část  populace Ústeckého kraje.  Úzce spolupracujeme  s Krajskou radou  seniorů,  jejíž  zástupci jsou  zároveň  členy  Poradního sboru hejtmana pro osoby zdravotně  postižené  a seniory.  Osobně  mám  zkušenosti s  prevencí kriminality zaměřenou na seniory v Litoměřicích. V rámci projektu byly zdarma přihlášeným  seniorům  instalovány bezpečnostní řetízky na dveře, což mi přijde jako dost účinný  bezpečnostní  prvek k  ochraně seniora. Dále je také dobré varovat seniory před nákupními centry, aby si dávali pozor na osobní cennosti a nenechávali si je v nákupních vozících a nezapnutých kapsách.

Které věci vidíte v oblasti seniorů  jako důležité?

V  roce  2010  byl  zahájen projekt Rodinné pasy Ústeckého kraje. Původně byl zaměřen jen na rodinné pasy a od ledna 2014 je doplněn o Senior pasy. Jedná se o rozmanitou nabídku slev a výhod, které mohou senioři využívat jak při trávení  volného  času,  kulturních a  sportovních aktivitách, cestách za poznáním, péči o sebe a  podobně.  Do  projektu  bylo do konce roku 2016 zapojeno celkem 13 073 seniorů z Ústeckého kraje. Proto by bylo dobré ho zachovat a rozšiřovat.