Splnil jsem slib a vznikl poradní orgán hejtmana pro seniory

  •  

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček chce i v následujícím volebním období podporovat aktivity seniorů. Ostatně právě seniorské téma bylo jedním z hlavních, které prosazoval ve volební kampani před pěti lety.

Ústecký kraj byl první, který v roce 2012 ustanovil poradní orgán hejtmana pro seniory a zdravotně postižené. Proč jste se rozhodl jej založit?

Protože jsem to slíbil obyvatelům našeho kraje ve volební kampani před pěti lety. A sliby se mají plnit. Zhruba čtvrtina obyvatel našeho kraje je v seniorském věku. Uvědomuji si, jak je tato skupina ohrožená. Chudobou, kriminalitou nebo například takzvanými „šmejdy“. Od členů tohoto poradního orgánu se pravidelně dozvídám, v čem jim může kraj pomoci. Vše samozřejmě záleží na financích, ale snažím se dělat maximum v rámci svých možností, aby činnost organizací zaměřující se na seniory a hendikepované byla podporována.

Co se například podařilo zrealizovat?

Cílem poradního orgánu, který jsme si dali hned na začátku jeho vzniku, je především zkoordinovat veškerou činnost, pravidelně se setkávat a upozorňovat na potřeby seniorů a zdravotně postižených. Ústecký kraj pak v rámci svých kompetencí a možností pomáhá s řešením těch nejpalčivějších. Důležitá je také následná podpora při jednání s orgány státní správy či místní samosprávy v Ústeckém kraji. Řešili jsme mimo jiné seniorpasy, které už zdárně fungují a neustále rozšiřují své služby, zabývali jsme se zapojením osob se zdravotním postižením do pracovního procesu anebo jsme také partnersky podpořili vydávání Seniorských listů. Na základě zvýšení prevence kriminality páchané především na seniorech a hendikepovaných jsme uspořádali řadu preventivních akcí, na kterých vystoupila celá řada odborníků. Ti seniorům radili, jak se zachovat při rizikových situacích. Založili jsme také tradici soutěže pro seniory a seniorské kluby Senior Art a Nejaktivnější seniorský klub, jejíž vyhlašování je vždy spojeno se slavnostním večerem v divadle, také letos už třetím rokem pořádáme kulturně-společenské akce na náměstích ke Dni seniorů.

Které organizace vám vlastně „radí“?

Do poradního orgánu je zapojený Výbor pro zdravotnictví a Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality, Komise sociální a zdravotní, Krajská rada osob se zdravotním postižením, Rada seniorů Ústeckého kraje, Svaz důchodců Ústeckého kraje a Česká federace Spastic Handicap.

Jak se podle vás žije seniorům v Ústeckém kraji?

Na to není lehká odpověď, neboť je to určené mnoha faktory, které nelze jednoduše ovlivnit. Jako například výše starobního důchodu. Určitě sledujete každoroční nedůstojné valorizace penzí. Určitě se jinak žije seniorům, kteří mají důchod sedm tisíc a jinak těm, kteří mají 15 tisíc. To ale kraj nemůže ovlivnit. Ale… Jednou z věcí, které spoluovlivňovat můžeme, je rozšíření nabídky aktivit pro seniory. V Ústeckém kraji fungují desítky a možná i stovky nejrůznějších klubů, svazů a dalších seniorských organizací, které pořádají výlety, zájezdy za kulturou, do lázní, nejrůznější soutěže a pokud jako senior máte chuť a možnost se zapojit, jistě je váš život kvalitnější, než když budete zavřená doma. Ústecký kraj tyto aktivity finančně i jinak podporuje a budeme v tom pokračovat. Uvědomujeme si, že kultura společnosti se pozná i podle toho, jak se společnost stará o starší spoluobčany.

Vnímáte, co vyjma penze seniory ještě trápí?

Když při svých cestách po našem kraji hovořím se seniory, trápí je zejména bezpečnost a ohrožení chudobou zejména v souvislosti s náklady na bydlení. Ale setkávám se i s tím, že v některých vzdálených oblastech je hůře dostupná zdravotní péče. Ale ono nejde jen o uspokojení potřeb seniorů. Víte co je také hodně trápí? Rodinné vztahy… že za nimi nejezdí děti, málo komunikují s okolím, mají pocit samoty a zbytečnosti. To je hodně smutné. Ale proto se snažíme pro seniory dělat maximum a spolu s krajskou radou seniorů a jednotlivými kluby pořádat akce sportovní, kulturní, společenské, vzdělávací a jiné akce, kam kterýkoli senior může přijít a najít si nové přátelé, vazby, vztahy. Například jsme právě uzavřeli Memorandum s ústeckou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, ve kterém je také pamatováno na spolupráci v oblasti celoživotního vzdělávání , tedy takzvané Univerzitě třetího věku, kterou senioři hojně navštěvují. Také jsme prosadili snížené seniorské i rodinné jízdné na turistických tratích, na Švestkové dráze, na lodní dopravě na Labi – která letos nebude jezdit jen z Ústí nad Labem do Litoměřic, ale i na druhou stranu – do Děčína. Začíná už nyní od 1. dubna a bude jezdit až do října.

Kraj je zřizovatelem pobytových zařízení pro seniory. Je v nich dost míst?

Podařilo se nám zrekonstruovat a zmodernizovat téměř všechny krajské domovy pro seniory, aby se v nich žilo lépe. Investovali jsme do nich desítky miliony korun. Letos nás čeká rekonstrukce domova ve Velemíně. Jednáme s tamní radnicí a vše je na dobré cestě. Je to skutečně jeden z posledních nepříliš důstojných domovů. Pokud vím, v domovech je míst dost. V našem kraji se na místo v domově už nečeká roky. Ale rád bych dodal, že pokud senior může zůstat doma, například s pomocí nějaké sociální služby, je pro něho lepší, aby v domácím prostředí zůstal.

Má kraj dost peněz na seniory?

Financování sociálních služeb přešlo pod kraje, ale peníze na ně jdou stále ze státního rozpočtu. Asociace krajů musela vyvinout obrovské úsilí, aby stát poskytl rozumnou částku. Po mnoha jednáních jsme prosadili navýšenou částku pro náš kraj, nicméně není v takové výši, jakou bychom potřebovali, aby sociální služby byly bezproblémově financované. Využíváme také dotací z fondů ESF a podobně. Ideální by bylo vícezdrojové financování, tedy zapojení financí od státu, kraje, obcí, nadací i sponzorů. Největší tíha je však vždy na zřizovateli.

Zmínil jste Univerzitu třetího věku, jaké volnočasové aktivity kraj ještě podporuje?

Například projekt Senior pasů, na který senioři mohou u mnoha poskytovatelů v regionu čerpat výrazné slevy. Ty poskytují partneři po celé České republice. Projekt má za sebou již dlouhou historii. Už v roce 2008 se Rada Ústeckého kraje rozhodla, že se zúčastní projektu Rodinné pasy. V následné době vznikl systém uživatelů i poskytovatelů služeb, kteří poskytují držitelů pasů různé výhody. V roce 2014 byl doplněný o projekt Senior pasů. Mezi seniory je o vydávání pasů mimořádný zájem a vzhledem ke stále rozšiřujícímu se počtu poskytovatelů služeb, se očekává ještě větší. Pokud vím, v loni bylo v našem kraji přes 10 tisíc lidí, kteří využívají Senior pas. A také počet poskytovatelů služeb se rozšiřuje. Je jich v našem kraji přes 150 a v celé republice necelé tři tisíce. Seznam všech poskytovatelů lze najít i na internetových stránkách projektu www. seniorpasy.cz.

Oldřich Bubeníček
Narodil 5. ledna 1953 v Ústí nad Orlicí. Pracoval jako novinář a v roce 2012 byl zvolen hejtmanem Ústeckého kraje. Je jediným hejtmanem KSČM v České republice. Od roku 2015 je také starostou Bíliny. Je ženatý, má tři děti