Sociální služby? Musí se změnit systém

  •  

Spor  o financování  sociálních služeb v krajích nekončí. A  to přesto, že ministryně práce a  sociálních věcí (MPSV) Jana Maláčová poslala v červenci na péči o ohrožené rodiny s dětmi, seniory nebo těžce nemocné  jednu  miliardu  korun.  Pro Ústecký  kraj  to  bylo  necelých sto milionů. Kraji ale chybí další necelá čtvrt miliarda. O další peníze musí žádat prostřednictvím evropských fondů, což je zdlouhavé.  Podle  šéfky  sociálního  odboru  Ústeckého  kraje Petry Lafkové je na čase, aby se změnil celý systém financování sociálních služeb.

Ministerstvo kraji poslalo necelých sto milionů na dofinancování sociálních služeb. Kraj tvrdí, že potřebuje 340 milionů. Co tedy bude následovat?

Ústecký  kraj  vyčíslil  požadavky poskytovatelů sociálních služeb  na  dofinancování  v letošním roce na částku 345 milionů Kč. Jedná se o nejnutnější  finance,  které  potřebuje  na mzdy a platy. Totiž v roce 2017 došlo ke dvěma změnám nařízení  vlády  o platových  poměrech, které nebyly v žádostech poskytovatelů  zohledněny,  ani nebyly  zohledněny  v přidělené  základní  alokaci  pro  kraj na  financování  sociálních  služeb. Požadavky krajů na dofinancování  sociálních  služeb byly definovány na 2 miliardy Kč. Bohužel kraje obdržely jen 1 miliardu Kč a dalších 1,5 miliardy Kč z Evropských zdrojů prostřednictvím realizace individuálních projektů především z  oblasti preventivních služeb, nikoliv  pobytových.  V  srpnu zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo  vyhlášení  mimořádného termínu dotačního řízení, které je již zveřejněno na stránkách kraje a od 6. do 11. 9. 2019 budou  poskytovatelé  podávat své  žádosti  na  dofinancování pouze  na  platy,  mzdy  a jejich navýšení a na navýšení zvláštních příplatků za směnnost.

Poskytovatelé sociálních služeb mohou tedy žádat o dofinancování. V čem je tedy problém?

Problém  je  v celém  systému.  Kraj  má  sice  na  svém účtu  finanční  prostředky  od 26. 7.  2019, nicméně celý proces,  než  se  prostředky  dostanou k     poskytovatelům, je velmi zdlouhavý. Jde o schválení vyhlášením mimořádného kola dotačního  řízení  v orgánech kraje  –  zveřejnění  dotačního programu v souladu s rozpočtovými  pravidly  po  dobu minimálně 30 dnů – podávání žádostí – hodnocení žádostí –  schválení  výsledků  rozdělení finančních prostředků v orgánech kraje – podpisy dodatků ke smlouvám a teprve poté může dojít k samotnému vyplacení  přidělených  prostředků. Řada  poskytovatelů  byla  nucena  v souvislosti  s nedostatkem finančních prostředků řešit úsporná opatření. Z tohoto důvodu budeme muset skutečně vyčkat podaných žádostí od poskytovatelů,  kde  vyčíslí  své aktuální požadavky a následně budeme moci přijmout nějaké závěry. Výplata finančních prostředků je plánována na začátek října.

Má kraj ještě nějaké další možnosti financování sociálních služeb? Co se stane, když se všechny potřebné peníze nenajdou?

Nerada bych předjímala další vývoj. Nyní je pro nás důležité rozdělit finanční prostředky mezi poskytovatele a podle výsledků  začít  individuálně jednat  se  zřizovateli  jednotlivých poskytovatelů o možnosti dofinancování i z  jejich strany a podobně.

Kolik peněz dostanou organizace kraje a kolik ostatní poskytovatelé sociálních služeb v regionu?

Rozdělení  finančních  prostředků bude probíhat transparentně,  tedy  pro  všechny stejně,  bez  rozdílu  zda  jde o  organizaci kraje, obce či jinou  neziskovou  organizaci. Nicméně  po  rozdělení  těchto prostředků budeme jednat i  s  našimi  organizacemi  ve věci případného dalšího dofinancování  z prostředků  kraje  formou  navýšení  příspěvku  zřizovatele.  Na  začátku roku jsme totiž evidovali požadavky našich organizací na dofinancování ve výši zhruba 65 milionů Kč.

Kolik zařízení se v kraji stará o seniory a jaký vliv to v péči bude mít?

V  kraji  máme  zhruba 4  763   lůžek pro seniory (z toho 1  225  lůžek  zajišťuje  kraj a  3  538 lůžek ostatní poskytovatelé).  Prozatím  nemáme od  těchto  poskytovatelů  avizováno  propouštění,  tlumení či případně rušení služeb. Každopádně v dané věci probíhá ze strany Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR sběr dat a   koncem srpna budou mít kraje  informace  k dispozici. Z  našeho  monitorování  situace však také víme, že ačkoliv prozatím nedochází k utlumování služeb a podobně, dochází u   poskytovatelů ke změnám rozsahu  poskytované  služby, ke  změnám  provozní  doby a podobně.

Jaké částky šly na sociální služby v minulosti? Je to víc nebo méně než loni a předloni a kolik potřebují v příštím roce?

V letošním roce se skutečně jednalo o historicky nejvyšší  dotace  na  sociální  služby, nicméně  v rámci  této  dotace nebyly  zohledněny  dvě  změny  nařízení  vlády  o platových  poměrech  z roku  2017. Ústecký  kraj  podal  žádost o  dotaci pro rok 2019 ve výši 2  095   223   595   Kč a    pro rok 2020 ve výši 2 092 477 768 Kč (v  roce 2020 budou realizovány  dva  individuální  projekty na podporu sociálních služeb z  Evropských zdrojů, proto je požadavek na rok 2020 nižší oproti roku 2019).

Co bude kraj dělat, aby se letošní krize s financováním sociálních služeb neopakovala v dalších letech?

Již  dlouhodobě  kraj  poukazuje na nutnost změny celého systému financování sociálních služeb. MPSV s touto změnou  počítá  v rámci  velké novely zákona o sociálních službách, kdy by se nově měla dotace poskytovat na tři roky a  nově  by  měla  být  mandatorním výdajem. Do doby než bude  schválena  novela,  by však  bylo  potřeba  aktualizovat  směrná  čísla,  která  jsou pro MPSV závazná při rozdělování  dotací  pro  kraje  (výše procentního  podílu  kraje  na celkovém  ročním  objemu  finančních prostředků vyčleněných  ve  státním  rozpočtu  na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok). Po přechodu  financování  sociálních služeb z úrovně MPSV na kraje v roce 2015 bylo dohodnuto, že se bude jednat o přechodný systém po dobu tří let a  poté se vyhodnotí. Dosud se tak nestalo a je potřeba říci, že se sociální situací v kraji (velký podíl nezaměstnaných, nejvyšší počet vyloučených lokalit a  celá řada dalších specifik) by to bylo více než žádoucí, aby z  úrovně MPSV došlo k nové-mu posouzení těchto procentních podílů.