Domovy seniorů o televizi nepřijdou

  •  

Domovům pro seniory s přechodem na nový digitální standard televizního vysílání DVB–T2 pomůže stát. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo speciální dotační program, z něhož bude možné prostřednictvím krajů poskytovat do vybraných zařízení sociálních služeb příspěvek na nákup set top boxu, televize nebo úprav antén.

Podle vedoucí sociálního odboru Ústeckého kraje Petry Lafkové jsou peníze určeny pro pobytová zařízení sociálních služeb, která provozují obce, svazky obcí, příspěvkové organizace obcí nebo krajů, spolky, církve či obecně pro-spěšné společnosti.

Jsou domovy pro seniory v Ústeckém kraji připravené na přechod na DVB–T2, aby senioři nepřišli o televizní vysílání?

Domovy pro seniory, a ne-jen ty, ale všechna pobytová zařízení sociálních služeb v kraji se snaží s přechodem na nový standard pozemního televizního vysílání DVB–T2 co nejlépe vypořádat. Svědčí o tom i skutečnost, že komise rady asociace krajů pro sociální věci, které předsedá ústecký hejtman Oldřich Bubeníček, se velmi intenzivně zapojila do spolupráce s ministerstvem průmyslu při přípravě dotačního programu pro přechod na nový standard pozemního televizního vysílání DVB–T2.

Ministerstvo pro vybraná zařízení sociálních služeb připravilo speciální dotační program. Jak bude kraj peníze rozdělovat a na základě jakých kritérií bude zařízení vybírat?

Rozdělení alokace 20 milionů Kč, původně se hovořilo o 50 milionech Kč, do krajů bude probíhat podle směrné-ho čísla v zákoně o sociálních službách. V případě Ústeckého kraje to činí 9,71 %, což představuje částku zhruba 1,942 milionu korun. Ústecký kraj prostřednictvím odboru sociálních věcí si pro rok 2020 nárokuje tuto částku v návrhu rozpočtu tak, aby mohl vyhlásit dotační program. Vyhlášení dotačního programu plánujeme začátkem roku 2020. Pokud jde o vybraná zařízení, jedná se dle podmínek výzvy o zařízení, jež jsou poskytovateli sociálních služeb dle zákona č 108/2006 Sb., o sociálních službách a poskytují alespoň jednu z následujících sociálních služeb v pobytové formě: 1. domovy pro seniory, 2. domovy pro osoby se zdravotním postižením, 3. domovy se zvláštním režimem, 4. sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, 5. chráněné by-dlení, 6. týdenní stacionáře, 7. azylové domy, 8. domy na půl cesty, 9. terapeutické komunity, 10. zařízení následné péče, 11. zařízení pro krizovou pomoc, 12. zařízení sociální rehabilitace, 13. odlehčovací služby.

Je možné, že v Ústeckém

kraji bude domov pro seniory, který nebude po přechodu na DVB–T2 mít televizní signál?

Takový katastrofický scé

nář nechceme předjímat, každý poskytovatel na přechodu na nový standard pozemního televizního vysílání DVB-T2 pracuje dle svých možností.

V rámci dotace mohou

o dotaci pro své domovy žádat kraje už od září. Požádal Ústecký kraj?

S ohledem na skutečnost,

že se jedná o shodnou podobu podávání žádostí jako v případě kotlíkových dotací, kraj nejprve musí předfinancovat a teprve poté si o prostředky, které k tomu-to účelu vynaloží, na ministerstvu požádat. Termín pro podávání žádostí kraje je do 15. září 2020. My jsme tedy nyní učinili to, že v návrhu rozpočtu na rok 2020 pracujeme s částkou dle směrného čísla, víme, že prostředků by bylo potřeba více, a na tuto částku budeme v prvním čtvrtletí 2020 vyhlašovat dotační program. Takže všichni oprávnění žadatelé bez rozdílu právní formy a zřizovatelských funkcí budou žádat kraj o dotaci. Připravujeme elektronický formulář pro podávání žádostí.

Kolik peněz podle

vašeho odhadu bude v Ústeckém kraji potřeba na věci související s přechodem na DVB–T2?

Jsme limitová

ni směrným číslem ve výzvě, prozatím pracujeme s částkou 1,942 milionu Kč. Nicméně pokud jsou mé informace správné, ze strany ministerstva by mohla být předmětná výzva opakována, ale to se uvidí dle zájmu ze strany krajů.

Pokud nějaké zaříze

ní nedosáhne na ministerskou dotaci, jsou další možnosti, jak financovat přechod domovů pro seniory na DVB–T2?

O dalších dotačních možnostech zatím nevíme, bude pak věcí zřizovatelů nebo samotných pobytových sociálních služeb, jak se k dané věci postaví.

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*